Spis publikacji

Książki:

 1. Batorski, D., M. Marody i A. Nowak (red. nauk.) (2006). Społeczna przestrzeń internetu. Warszawa: Academica. [Info] [Tu kupisz]
 2. Winkowska-Nowak, K., D. Batorski, H-O Peitgen (2003). Wprowadzenie do dynamiki społecznej. Warszawa: Academica. [Info] [Tu kupisz]

Artykuły:

 1. Batorski D. (2009). Wykluczenie cyfrowe w Polsce Studia Biura Analiz Sejmowych nr 3/2009.
 2. Batorski D. i M. Zdziarski (2009). Analiza sieciowa i jej zastosowania w badaniach organizacji i zarządzania. Problemy Zarządzania nr 4/2009.
 3. Zając J.M. i D. Batorski (2007). Jak skłonić do udziału w badaniach internetowych: Zwiększanie realizacji próby. Psychologia Społeczna, 3/2007(5).
 4. Batorski D. i K. Olechnicki (2007). Wprowadzenie do socjologii internetu Studia Socjologiczne, 3(186): 5-14.
 5. Batorski D. i Z. Smoreda (2006). La diffusion des TIC: le cas de la Pologne. Reseaux, 24(140): 193-220 [PDF]
 6. Batorski D. i M. Olcoń (2006). Prowadzenie badań przez internet - podstawowe zagadnienia metodologiczne. Studia Socjologiczne, 3(182): 99-132. [tekst w wersji elektronicznej]
 7. Batorski D. (2005). Internet a nierówności społeczne. Studia Socjologiczne, 2(177): 107-131.
 8. Batorski D. (2005). Internet w Polsce: społeczne aspekty korzystania z nowych mediów. Studia Medioznawcze 3(22): 39-57. [streszczenie]
 9. Batorski D. (2005). Internet a usieciowienie relacji społecznych. Kultura Współczesna 1(43): 41-62. [PDF]
 10. Batorski D. i W. Bartkowski (2003). Identyfikacja partyjna w przestrzennej teorii wyborów. Studia Socjologiczne, 1(168): 113-138.
 11. Batorski D. (1999). Finansowanie kas chorych. Polityka społeczna 10 (307): 7-10.

Rozdziały w książkach:

 1. Bialski P. i D. Batorski (2009). From Online Familiarity to Offline Trust: How a virtual community creates familiarity and trust between strangers. w P. Zaphiris i Ch.S. Ang 'Social Computing and Virtual Communities'. Chapman & Hall/CRC.
 2. Batorski D. (2009). Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych. w J. Czapiński, T. Panek 'Diagnoza Społeczna 2009: Warunki i jakość życia Polaków', s.281-309, Warszawa: Vizja Press&IT.
 3. Zając J.M. i D. Batorski (2009). Metody zwiększania zwrotności w badaniach internetowych. w A. Haber, M. Szałaj 'Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych', s.129-148, Warszawa: PARP.
 4. Bojanowski M. i D. Batorski (2009). Analiza rezultatów projektów realizowanych w ramach Działania 2.3 SPO RZL. w R. Trzciński, M. Szałaj 'Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw', s.45-72, Warszawa: PARP.
 5. Batorski D. (2009). Młodzi w sieci: Uczniowie, studenci i nauczyciele wobec nowych technologii. w A. Nowak, K. Winkowska-Nowak i L. Rycielska 'Szkoła w dobie Internetu', s31-54, Warszawa: PWN.
 6. Batorski D. (2008). Metody analizy sieci i ich zastosowanie w ewaluacji. W Haber A., Szałaj M. (red.), Środowisko i warsztat ewaluacji. Warszawa: PARP.
 7. Batorski D. (2007). Podstawy społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W: Marody M. (red.), Wymiary życia społecznego. Warszawa: Scholar.
 8. Batorski D. (2007). Uwarunkowania i konsekwencje korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. w J. Czapiński, T. Panek 'Diagnoza Społeczna 2007: Warunki i jakość życia Polaków'. Warszawa: Vizja Press&IT.
 9. Batorski D. (2006). Uwarunkowania korzystania z komputerów i internetu oraz ich zmiany w latach 2003-2005. W: Bliźniuk G., Nowak J.S. (red), Społeczeństwo informacyjne. Doświadczenie i przyszłość, str. 125-134. Katowice: Wyd. Polskie Tow. Informatyczne.
 10. Batorski D. (2006). Korzystanie z nowych technologii: uwarunkowania, sposoby i konsekwencje. [przedruk] W: Bliźniuk G., Nowak J. (red), Społeczeństwo informacyjne. Doświadczenie i przyszłość, str. 239-275. Katowice: Wyd. Polskie Tow. Informatyczne.
 11. Batorski D. (2006). Przemiany i konsekwencje korzystania z internetu. W: Ł. Jonak, P. Mazurek, M. Olcoń, A. Przybylska, A. Tarkowski, J.M. Zając, (red.), Re: internet - społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, str. 119-151. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 12. Batorski D. (2006). Cyfrowy podział w Polsce: nowe technologie a szanse życiowe i wykluczenie społeczne. W: D. Batorski, M. Marody i A. Nowak (red.), Społeczna przestrzeń internetu, str. 317-336. Warszawa: Academica.
 13. Batorski D. (2006). Korzystanie z nowych technologii: uwarunkowania, sposoby i konsekwencje. w J. Czapiński, T. Panek 'Diagnoza Społeczna 2005: Warunki i jakość życia Polaków', str. 269-297. Warszawa: Vizja Press&IT. [PDF]
 14. Batorski D. (2004). Ku Społeczeństwu Informacyjnemu. w J. Czapiński, T. Panek 'Diagnoza Społeczna 2003: Warunki i jakość życia Polaków', str. 195-235. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
 15. Wydane również jako: Towards an information society. w J. Czapiński, T. Panek 'Social Diagnosis 2003: Objective and subjective quality of life in Poland. pp. 203-246. Warsaw: University of Finance and Management.
 16. Batorski D. (2004). Percepcja ustroju samorządowego Warszawy. w J. Grzelak i T. Zarycki 'Mieszkańcy Warszawy o sobie i swoim mieście', str. 191-205. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Raporty i ekspertyzy:

 1. Batorski D. (2007). Wykluczenie cyfrowe benefincentów instytucji rynku pracy i zabezpieczenia społecznego. Ekspertyza dla MPiPS.
 2. Batorski D. (2007). Uwarunkowania i konsekwencje korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Rozdział raportu z badań 'Diagnoza Społeczna 2007: Warunki i jakość życia Polaków'. Warszawa: Vizja Press&IT.
 3. Batorski D. (2006). Rekrutacja na Uniwersytet Warszawski na rok 2006/2007: Analiza danych rekrutacyjnych. Raport przygotowany na potrzeby Rektora i Senatu UW. Warszawa, grudzień 2006.
 4. Batorski D. (2005). Sieci społeczne a Internet: sieciowy indywidualizm czy nowe wspólnoty? Raport podsumowujący badania własne w grancie KBN 1H02E-029-27.
 5. Batorski D. (2005). Społeczne aspekty korzystania z nowych technologii. w J. Czapiński, T. Panek 'Diagnoza Społeczna 2005: Warunki i jakość życia Polaków', str. 27-28 i 214-231. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
 6. Batorski D. (2003). Ku Społeczeństwu Informacyjnemu. Rozdział raportu z badań 'Diagnoza Społeczna 2003: Warunki i jakość życia Polaków'. Dostępny w internecie: pełny raport; strona Diagnozy Społecznej
 7. Batorski D. (2002). Raport z badań: Warsaw Area Study. Rozdział: Percepcja ustroju samorządowego Warszawy.
 8. Batorski D. (2002). Raport z badań: Warsaw Area Study. Rozdział: Sytuacja mieszkaniowa w Warszawie.

Praca doktorska

Pracę doktorską p.t. Sieci społeczne: Charakterystyka, uwarunkowania i konsekwencje struktur relacji społecznych na przykładzie komunikacji internetowej. napisałem pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Nowaka. Obroniłem ją w 2004 roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. [streszczenie]

Ostatnia modyfikacja:

Dominik Batorski, ICM, Uniwersytet Warszawski
Email: