Analiza Sieci Społecznych
Teorie, metody i zastosowania

Termin: semestr I i II 2006/07, czwartek 16:00-17:45;
Miejsce: Instytut Socjologii UW, sala 304

Prowadzący: dr Dominik Batorski


Opis zajęć:

Ważnym zadaniem nauk społecznych jest analizowanie relacji pomiędzy jednostkami, a nie tylko cech tych jednostek i zależności między nimi. Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z metodami sieci społecznych, które pozwalają analizować dane, dotyczące relacji pomiędzy obiektami. Analiza sieci społecznych (SNA) jest metodą badania struktury społecznej i wzorów relacji pomiędzy ludźmi i grupami, pozwala również na badanie społecznych konsekwencji tych struktur (np.: alokacji zasobów, przepływów informacji, zmiany poglądów, itd.). Oprócz samych metod analizy danych relacyjnych, przedstawione zostaną również najważniejsze ich zastosowania oraz związane z nimi problemy teoretyczne i metodologiczne.

Większość zajęć będzie składała się z części wykładowej i części seminaryjnej. Część wykładowa poświęcona będzie przedstawieniu poszczególnych metod i możliwych do przeprowadzenia analiz. Część seminaryjna (referat + dyskusja) poświęcona będzie omówieniu przeczytanych tekstów (w większości dotyczących badań empirycznych ilustrujących zastosowanie omawianych metod) i przedyskutowaniu możliwych aplikacji poszczególnych metod.

Oprócz konwersatorium z "Analizy sieci społecznych" odbędą się również dwa kursy uzupełniające: prowadzone przez dr Dominika Batorskiego warsztaty "Analiza sieci społecznych: warsztaty komputerowe" (30h, I semestr) poświęcone nauce wykorzystania oprogramowania komputerowego służącego do analizy sieci; oraz prowadzone przez dr Henryka Banaszaka konwersatorium "Stochastyczne modele sieci społecznych" (30h, II semestr) poświęcone metodom wnioskowania statystycznego dla sieci społecznych.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie:

Udział w zajęciach, wykonanie krótkiej pracy końcowej.

Literatura - metody Analizy Sieci Społecznych:

Inne:

Najbliższe zajęcia

Temat najbliższych zajęć (12.10.2006):
Analiza sieci w naukach społecznych.

Lektury obowiązkowe:
Wasserman, S. i Faust, K. (1994). Social networks analysis: Methods and applications. Cambridge University Press. [Rozdział 1.1-1.4 oraz rozdział 2] Książka jest dostępna w bibliotece, od poniedziałku powinna być też w teczce Henryka Banaszaka
lub
Scott, J. (2000). Social networks analysis: A handbook. SAGE Publications [Rozdziały 1-3]. Książka jest dostępna w bibliotece i w mojej teczce w czytelni.

oraz jednego z poniższych tekstów:

Wellman, B. (1988). Structural Analysis: From Method and Metaphor to Theory and Substance. Pp. 19-61 w Social Structures a Network Approach, pod redakcją Barry Wellman & S.D. Berkowitz. Cambridge, Cambridge University Press. [PDF]
lub
Emirbayer, M. (1997). Manifesto for a relational sociology. American Journal of Sociology, 103 (2), 281-317. Tekst jest dostępny w wersji elektronicznej przez JSTOR.

Tematy zajęć

  1. Analiza sieci w naukach społecznych.
  2. .

Szczegółowy program zajęć

Zajęcia 1. Analiza sieci w naukach społecznych

Zajęcia będą poświęcone wprowadzeniu do analizy sieci społecznych.

Lektury obowiązkowe:

Referat:

Literatura uzupełniająca:

Zajęcia 2. Rodzaje relacji

Zajęcia będą poświęcone przedstawieniu podstawowych zagadnień dotyczących relacji społecznych i próbie wyróżnienia i klasyfikacji różnych typów relacji społecznych.

Lektury obowiązkowe:

Referat:

Literatura uzupełniająca:

Zajęcia 3. Zbieranie danych sieciowych

Lektury obowiązkowe:

Referat:

Literatura uzupełniająca:

Zajęcia 3. Zbieranie danych sieciowych

Lektury obowiązkowe:

Referat:

Literatura uzupełniająca:


Ostatnia modyfikacja:

Dominik Batorski, ICM, Uniwersytet Warszawski
Email: