Wystąpienie konferencyjne

Temat wystąpienia:

Internet i usieciowienie wspólnot społecznych: konsekwencje dla norm i kontroli społecznej.

Konferencja:

Granice tolerancji, Gdańsk, 5 kwietnia 2005

Autorstwo:

Dominik Batorski

Streszczenie:

Jednym z istotnych aspektów współczesnych przemian społecznych jest zmiana struktur relacji społecznych i przejście od wspólnot o charakterze grupowym, mocno wewnętrznie powiązanych i posiadających dobrze wyodrębnione granice przynależności, do wspólnot sieciowych - dużo słabiej powiązanych, rozległych i nieograniczonych. Jak zostanie pokazane, zmiana struktury sieci personalnych może mieć daleko idące konsekwencje dla norm i kontroli społecznej.

Nowe środki komunikacji, takie jak internet i telefony komórkowe sprzyjają wytwarzaniu sieciowych struktur relacji społecznych. Wystąpienie poświęcone będzie przedstawieniu tych nowych struktur. Jako ilustracja wykorzystane zostaną wnioski z badań relacji i komunikacji pomiędzy ponad 3 milionami użytkowników Gadu-Gadu - najpopularniejszego w Polsce komunikatora internetowego. Pokazane zostaną najważniejsze własności struktury sieci, zarówno na poziomie sieci personalnych, jak i globalnych własności sieci. Przedyskutowane zostaną również konsekwencje tych własności dla upowszechniania i podtrzymywania norm społecznych.

Słowa kluczowe:

sieci personalne; internet; społeczeństwo sieci; sieciowy indywidualizm; normy społeczne; kontrola społeczna.

Ostatnia modyfikacja:

Dominik Batorski, ICM, Uniwersytet Warszawski
Email: