Internet w społeczeństwie, społeczeństwo w internecie
wykład

Termin: semestr I 2004/05, sobota 9:00-10:30;
Termin: semestr II 2004/05, poniedziałek 15:30-17:00;
Miejsce: Instytut Społecznej Psychologii Informatyki i Komunikacji SWPS, sala 214

Prowadzący: dr Krzysztof Krejtz; dr Dominik Batorski

Opis zajęć:

Wykład specjalizacyjny. Wykład poświęcony problematyce społecznych uwarunkowań i konsekwencji korzystania z Internetu. Wykład składa się z dwóch części. Pierwsza ma na celu omówienie zjawisk społecznych mających miejsce w Sieci. Natomiast druga będzie przedstawieniem wpływu Internetu na życie codzienne poza Siecią.
W części pierwszej przedstawione zostaną przede wszystkim problemy związane z zachowaniami indywidualnymi w wirtualnych grupach oraz zachowaniami międzygrupowymi. W części drugiej omówione zostaną problemy szans życiowych oraz nierówności społecznych związanych z korzystaniem z Internetu, a także potencjalnych pozytywnych i negatywnych konsekwencji Internetu dla jednostek, ich relacji społecznych, grup, a także organizacji i państw.

Tematy wykładów:

  1. Internet w życiu codziennym - informacja, komunikacja, rozrywka.
  2. Korzystanie z Internetu, szanse życiowe i nierówności społeczne.
  3. Wirtualne relacje interpersonalne.
  4. Powstawanie grup społecznych w świecie wirtualnym. Internet jako narzędzie integracji wspólnot lokalnych.
  5. Relacje międzygrupowe w Internecie.
  6. Internet a gospodarka.
  7. Internet a państwo. Wykorzystanie Internetu w administracji publicznej.

Zaliczenie:

Egzamin testowy.

Materiały i literatura:

Literatura podstawowa: Slajdy z wykładów: Oficjalna strona zajęć jest tu.

Ostatnia modyfikacja:

Dominik Batorski, ICM, Uniwersytet Warszawski
Email: