Analiza Sieci Społecznych
Teorie, metody i zastosowania

Instytut Socjologii UW, semestr I 2008/09, 60 godzin, 7 punktów ECTS.
Wykład: środa 10:00-11:45, sala 304
Warsztaty komputerowe: środa 10:00-11:45, sala 411

Prowadzący: dr Dominik Batorski


Opis zajęć:

Ważnym zadaniem nauk społecznych jest analizowanie relacji pomiędzy jednostkami, a nie tylko cech tych jednostek i zależności między nimi. Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z metodami sieci społecznych, które pozwalają analizować dane, dotyczące relacji pomiędzy obiektami. Analiza sieci społecznych (SNA) jest metodą badania struktury społecznej i wzorów relacji pomiędzy ludźmi i grupami, pozwala również na badanie społecznych konsekwencji tych struktur (np.: alokacji zasobów, przepływów informacji, zmiany poglądów, itd.). Oprócz samych metod analizy danych relacyjnych, przedstawione zostaną również najważniejsze ich zastosowania oraz związane z nimi problemy teoretyczne i metodologiczne.

Zajęcia składają się z wykładu i warsztatów komputerowych. Część wykładowa poświęcona będzie przedstawieniu poszczególnych metod i możliwych do przeprowadzenia analiz, a także ich zastosowań w badaniach naukowych i komercyjnych.
Warsztaty komputerowe poświęcone będą nauce wykorzystania oprogramowania komputerowego służącego do analizy sieci. Uczestnicy zostaną zapoznani przede wszystkim programi: Pajek i pakietami do analizy sieci dla progamu R.

Wymagania wstępne:

Wymagania końcowe:

Obecność i przygotowanie do zajęć (znajomość lektur) (40%); zaliczenie warsztatów; wykonanie pracy końcowej (60%).

Szczegółowy program zajęć

Zajęcia 1. Analiza sieci w naukach społecznych - wprowadzenie

Wprowadzenie do analizy sieci społecznych. SNA w naukach społecznych. Specyfika podejścia sieciowego. Podstawowe pojęcia i koncepcje analizy sieci społecznych (SNA). Relacyjnych charakter rzeczywistości społecznej - znaczenie kontekstu i struktury społecznej.

Lektury obowiązkowe:

Literatura uzupełniająca:

Ćwiczenia: Wstęp do R

Zajęcia 2. Typy relacji i sieci, zbieranie danych relacyjnych

Typy relacji. Zbieranie danych sieciowych i badania na próbach. Typy sieci. Diady i odwzajemnienie relacji. Siła więzi, simmelian ties. Homofilia.

Lektury obowiązkowe:

Literatura uzupełniająca:

Ćwiczenia: Struktury danych w Pajek i w R

Zajęcia 3. Relacje pośrednie, odległość w sieciach i zjawisko małych światów

Relacje pośrednie: ścieżki, kroki, cykle itp. Odległość w sieci. Sześć stopni oddalenia, czy świat jest mały? Liczba relacji i sieci scale-free.

Lektury obowiązkowe:

Literatura uzupełniająca:

Zajęcia 4. Konsekwencje globalnych własności dużych sieci

Globalne własności sieci dużych sieci - homofilia i mixing patterns. Konsekwencje globalnych własności sieci.

Lektury obowiązkowe:

Literatura uzupełniająca:

Zajęcia 5. Centralność, prestiż i pozycje uprzywilejowane w sieci

Zajęcia będą poświęcone metodom znajdowania aktorów, którzy mają największe znaczenie w sieci i którzy zajmują najbardziej uprzywilejowane pozycje. Omówione zostaną wskaźniki pozycji aktorów takie jak: ekspansywność, popularność, centralność i prestiż. Zajmiemy się również problemem zróżnicowania pozycji w całej sieci i jej centralizacją.

Lektury obowiązkowe:

Literatura uzupełniająca:

Zajęcia 6. Triady i równowaga strukturalna

Zajęcia będą poświęcone zastosowaniom cenzusu triadowego, teorii równowagi strukturalnej oraz badaniom percepcji sieci.

Lektury obowiązkowe:

Literatura uzupełniająca:

Zajęcia 7. Grupy społeczne i wyodrębnianie spójnych podsieci

Zajęcia poświęcone będą metodom wyodrębniania spójnych podgrup w ramach sieci.

Literatura uzupełniająca:

Zajęcia 8. Pozycje i role społeczne

Zajęcia poświęcone będą metodom wyodrębniania pozycji i ról społecznych poprzez analizę struktury powiązań i podobieństwo wzorców relacji/interakcji pomiędzy jednostkami w sieci. Omówione zostaną podstawowe definicje pozycji i ról społecznych oraz metody CONCOR oraz blokmodeling'u i redukcja sieci.

Literatura uzupełniająca:

Zajęcia 9. Hierarchie

Zajęcia 10. Kapitał społeczny - słabe więzi i luki strukturalne

Słabe więzi, Luki strukturalne, Silne więzi, Wspólnoty i wsparcie społeczne

Zajęcia 11. Sieci personalne

Teoria zasobów społecznych, Generatory imion, pozycji i zasobów

Zajęcia 12. Sieci afiliacji i sieci międzyorganizacyjne

Zajęcia 13. Teoria sieci wymian

Zajęcia 14. Dyfuzja w sieci

Dyfuzja informacji i innowacji.

Zajęcia 15. Sieci w czasie

Modele wpływu społecznego i selekcji społecznej.

Warsztaty z analizy danych sieciowych

Materiały do warsztatów z obsługi programów komputerowych do analizy sieci

Oprogramowanie

Programy omawiane na zajęciach:

Lista najważniejszych i najpopularniejszych programów do analizy sieci społecznych, wraz z linkami umożliwiającymi ściągnięcie programów, podręczników i innych pomocy do ich używania.

Literatura - metody Analizy Sieci Społecznych:

Inne:


Ostatnia modyfikacja:

Dominik Batorski, ICM, Uniwersytet Warszawski
Email: